05. அரூபி என்ற முறையில் கடவுளின் சுபாவம் (சர்வேசுரன் சரீரமில்லாமலிருக்கிறார்)

 

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...கருத்துகள்