இடுகைகள்

133. பெற்றோர் மட்டில் குழந்தைகளுக்குள்ள கடமைகள்!

132. சரீரப் பிரயாசையான வேலைகள்!

131. ஞாயிற்றுக் கிழமையை அனுசரித்தல்!

130. வார்த்தைப்பாடுகள், பொருத்தனைகள், நேர்ச்சைகள்!

129. ஆணையிடுதல், பொய்ச் சத்தியம் செய்தல்!

128. தேவதூஷணம், சபித்தல், அவசங்கை!

127. சர்வேசுரனுடைய திருநாமத்திற்குச் செலுத்தப்படும் வணக்கம்!

126. அர்ச்சியசிஷ்டவர்களின் அருளிக்கங்களுக்கும், படங்களுக்கும், சுரூபங்களுக்கும் வணக்கம் செலுத்துதல்!

125. அர்ச்சியசிஷ்டவர்களுக்கு செலுத்தும் வணக்கமும் மரியாதையும்!

124. தேவத்துரோகம், சீமோனியம், மந்திரவாதம், அரூபிகளைத் தொடர்புகொள்ளுதல்!

123. பொய்த் தெய்வ வழிபாடு, விக்கிரக வழிபாடு, மூட நம்பிக்கை!

122. தேவசிநேகத்திற்கு எதிரான பாவங்கள்!

121. நம்பிக்கைக்கு எதிரான பாவங்கள்!

120. விசுவாசத்திற்கு எதிரான பாவங்கள்!

119. ஜெபத்தின் வல்லமை!

118. பொதுவில் ஜெபம் அதன் அவசியம்!

117. முதல் கட்டளை! ஆராதனை!

116. ஆத்தும சம்பந்தமான இரக்கச் செயல்கள்! தயவிரக்கம்!

115. சரீர சம்பந்தமான இரக்கச் செயல்கள் தான தர்மம்!

114. பகைவரை நேசித்தல்!

113. பிறர்சிநேகம்!

112. நம்மையே நாம் நேசித்தல்!

111. தேவ சிநேகம்! அன்புக்கு அன்பு!

110. பத்துக் கட்டளைகள்! பொது விளக்கம்!

109. பொய்ச்சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக!

108. களவு செய்யாதிருப்பாயாக, பிறர் உடைமையை விரும்பாதிருப்பாயாக!

107. மோகப் பாவம் செய்யாதிருப்பாயாக! பிறர் தாரத்தை விரும்பாதிருப்பாயாக!

106. கொலை செய்யாதிருப்பாயாக!

105. பிதாவையும் மாதாவையும் சங்கித்திருப்பாயாக!

104. சர்வேசுரனுடைய திருநாட்களைப் பரிசுத்தமாய் அனுசரிக்க மறவாதிருப்பாயாக!

103. சர்வேசுரனுடைய திருநாமத்தை வீணாகச் சொல்லாதிருப்பாயாக!

102. உனக்குக் கர்த்தாவான சர்வேசுரன் நாமே; நம்மைத் தவிர வேறே சர்வேசுரன் உனக்கு இல்லாமல் போவதாக!

101. பத்துக் கற்பனைகள்!