33. ஆதாமின் வீழ்ச்சி முதல், மீட்பரின் வருகை வரை!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்