53. கிறீஸ்துநாதர் நம் இரட்சணியத்திற்காகத் தமது திருச்சபையை ஸ்தாபித்தார்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்