22. பசாசுக்கள் (துஷ்ட அரூபிகள்)

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...

 

கருத்துகள்