79. அர்ச்சியசிஷ்டவர்களுடைய சமூதிதப் பிரயோசனத்தை விசுவசிக்கிறேன்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்