126. அர்ச்சியசிஷ்டவர்களின் அருளிக்கங்களுக்கும், படங்களுக்கும், சுரூபங்களுக்கும் வணக்கம் செலுத்துதல்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்