81. கிறீஸ்துநாதர் பாவசங்கீர்த்தனத்தை ஏற்படுத்துகிறார்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்