45. கிறீஸ்துநாதரின் திருப்பாடுகள் மற்றும் திருமரணத்தின் வழியாக நிறைவேறிய மனித இரட்சணியம்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்