129. ஆணையிடுதல், பொய்ச் சத்தியம் செய்தல்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்