44. இரட்சகராகிய கிறீஸ்துநாதர்! சிலுவையின் நிழலின் கீழ்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்