39. கடவுளின் திருத்தாயாராகிய மாமரி! நித்திய, மாசற்ற பரிசுத்ததனம்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்