06. அனைத்தையும் காண்பவரும், எங்கும் வியாபித்திருப்பவரும் சர்வ வல்லபரும், பரிபூரண ஞானமுள்ள சர்வேசுரன்


 ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...

கருத்துகள்