107. மோகப் பாவம் செய்யாதிருப்பாயாக! பிறர் தாரத்தை விரும்பாதிருப்பாயாக!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...

கருத்துகள்