130. வார்த்தைப்பாடுகள், பொருத்தனைகள், நேர்ச்சைகள்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்... 

கருத்துகள்