127. சர்வேசுரனுடைய திருநாமத்திற்குச் செலுத்தப்படும் வணக்கம்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்