47. இரட்சணியம் உறுதிப்படுத்தப்படுதல்! இரட்சகரின் உயிர்ப்பு!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்