07. தேவ பராமரிப்பும், தீமையின் பிரச்சினையும்

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...

 

கருத்துகள்