116. ஆத்தும சம்பந்தமான இரக்கச் செயல்கள்! தயவிரக்கம்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்