25. பேயுண்மையைப் பற்றிய திருச்சபை மற்றும் பாரம்பரியத்தின் போதனைகள்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்