51. பரிசுத்த ஆவியானவரின் கனிகள்! அவரது ஏழு கொடைகள்!

ஞானோபதேச ஆடியோவைக் கேட்க மேலே உள்ள படத்தைக் கிளிக் செய்யுங்கள்...
 

கருத்துகள்